ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව

නම 
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-117601890
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල

Staff of the Department

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එල්. ඩී. ද සිල්වා මයානිතී නිලධාරි
ඒ. කේ. ආර්. චන්ද්‍රකාන්ති මියපරිපාලන නිලධාරි
යූ. පී. ඒ. ඩී. ඒ. කේ. කරුණානායක මයාපරිපාලන නිලධාරි
වයි. එස්. මුදලිගේ මියමූල්‍ය නිලධාරි
ඩබ්ලිව්. ඒ. සී. කුමුදුනි මියකළමණාකාර සහකාර - I
ඒ. ඒ. චන්ද්‍රලතා මියකළමණාකාර සහකාර - I
එච්. යූ. චන්ද්‍රප්‍රිය මයාකළමණාකාර සහකාර - I
එම්. එන්. පෙරේරා මියකළමණාකාර සහකාර - I
එස්. එන්. ඩබ්ලිව්. සිල්වා මියකළමණාකාර සහකාර - I
එම්. එම්. කේ. එස්. ගුණරම්මන මයාකළමණාකාර සහකාර - II
ජී.එල්. පද්මිණි මියකළමණාකාර සහකාර - II
සී. බී. ෆොන්සේකා මෙනවියකළමණාකාර සහකාර - II
ඩබ්ලිව්. සී. වීරසිංහ මෙනවියකළමණාකාර සහකාර - II
එම්. ඒ. නදීකා මියකළමණාකාර සහකාර - III
ඩබ්ලිව්. ජී නදීෂානි ‍මෙනවියකළමණාකාර සහකාර - III
ඩබ්ලිව්. එම්. එච්. අමන්දා කුමාරි මෙනවියකළමණාකාර සහකාර - III
එම්. ජී. එච්. නයන්තරා මෙනවියකළමණාකාර සහකාර - III
එල්.ඩී. ගයානිකළමණාකාර සහකාර - III
ටී. එම්. එස්. ශාන්ත මයාව්‍යාපෘති සහකාර III
ඒ.වී. එම්. ජේ. පීරිස් මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක I
සී. අමරසිංහ මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක I
ආර්. එම්. සරත්චන්ද්‍ර මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක I
ටී. එම්. කේ. පීරිස් මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක II
එම්. සී. ද සිල්වා මෙනවියප්‍රධාන අරක්කැමි
එස්. ගුණවර්ධන මයාප්‍රධාන අරක්කැමි
යූ. ඩී. ප්‍රේමදාස මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක II
වී. ඩී. චන්ද්‍රාවතී මියඅරක්කැමි - II
එම්. ඩී. ඩී. ලක්මාලි මියකාර්යාල කාර්ය සහයක III
අයි. ජී. දේවිකා පුෂ්පකුමාරි මෙනවියකාර්යාල කාර්ය සහයක III
එන්. ඩී. රාජසේකර මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක III
වී. ඒ. ඩී. පී. ලීලරත්න මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක III
එම්. ඩී. වී. චන්දිමාල් මයාඅරක්කැමි - II
ඒ. කේ. රේණුකා මියඅරක්කැමි - II
එම්. සුනිල් මයා.අරක්කැමි - II
එස්. රත්නසිරි මයාඅරක්කැමි - II
ටී. ඩී. යූ. ශ්‍රියන්ත මයාඅරක්කැමි - II
ටී. කේ. කේ. දර්ශන මයාඅරක්කැමි - III
එෆ්. බී. සංජීව මයාකම්කරු - III.© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka