ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

නමටී. මාලනී
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය011-7601880
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එස්. ඒ. රණසිංහ මයා.සහකාර අධ්‍යක්ෂ
බී. සී. කේ. ගුණවර්ධන මයානියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂbckguna@gmail.com
ඒ. ඒ. ආර්. සී. රාජපක්ෂ මියගිණුම්කරණ නිලධාරී
එස්. ඒ. සී. පී. දසනායක මයාසැපයුම් නිලධාරි
ජී. ඒ. එස්. ඩී. පෙරේරා මයාකළමණාකාර සහකාර - I
ඒ. ඩී. ආරියවංශ මයාකාර්යාල කළමණාකරු
එස්. එන්. සී. පී. ඩයස් මියකළමණාකාර සහකාර - II
කේ. එල්. පී. එරංගනි මියකළමණාකාර සහකාර - II
ඒ. එස්. ගුණවර්ධන මියකළමණාකාර සහකාර - II
එම්. එස්. කේ. ප්‍රනාන්දු මෙනවියකළමණාකාර සහකාර - II
ඩබ්ලිව්. අයි. මල්කාන්ති මියකළමණාකාර සහකාර - II
ආර්. එම්. වයි. රත්නායක මයාකළමණාකාර සහකාර - II
එස්. එස්. කුරුප්පු මියකළමණාකාර සහකාර - II
එස්. එම්. එල්. ප්‍රියදර්ශනිකළමණාකාර සහකාර - III
ඒ. ඩී. එන්. දේවප්‍රිය මයා.කළමණාකාර සහකාර - III
යූ. රණසිංහ මයාකළමණාකාර සහකාර - III
ජේ. සී. හැවන්දෙණිය මියකළමණාකාර සහකාර- III
කේ. ඩී. කේ. ඩබ්ලිව්. වික්‍රමසිංහකළමණාකාර සහකාර - III
එච්. ජේ. එන්. අබේසිංහ මයාකළමණාකාර සහකාර - III
ජේ.ඒ. එස්. නිසංසලාකළමණාකාර සහකාර - III
ඩබ්ලිව්. ඩී. එන්. වැලිවත්ත මෙනවියකළමණාකාර සහකාර - III
කේ. පී. ඕ. එච්. කාරියවසම් මෙනවියකළමණාකාර සහකාර - III
එම්. එස්. එන්. පෙරේරා මෙනවියකළමණාකාර සහකාර - III
බී. ජී. එන්. වාසනා ඩයස් මෙනවියකළමණාකාර සහකාර - III
පී. එස්. දීප්ති සඳමාලි මියකළමණාකාර සහකාර - III
එම්. ඒ. ඩී. ඉමල්කා මියකළමණාකාර සහකාර - III
ජේ. එම්. අමරසිරි මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක I
එන්. ඩී. වල්පිට මෙනවියපොත් තබන්නා III
එස්. කේ. ධරන්දකුඹුර මියව්‍යාපෘති සහකාර III
එම්. ඒ. එස්. ඩී. සිල්වා මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක III
එස්. තේනබදු මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක III
කේ. ඒ. කරුණාදාස මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක III© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka