ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

 
නමඩී. කැප්පැටිගොඩ මයා.
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ (වැ.ආ.)
දුරකථන අංකය+94-117601790
ෆැක්ස් අංකය
විදයුත් තැපෑලdkeppetigoda@gmail.com

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
   
ඩබ්ලිව්. කේ. ශිරානි පුෂ්පමාලා මෙනවියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
එන්. ඩී. දිසානායක මියකථිකාචාර්ය
ඩී. හෙට්ටිගේ මියකථිකාචාර්යdilhaniebirder@yahoo.com
කේ. ඒ. එන්. එස්. ඇලෙක්සැන්ඩර් මියකථිකාචාර්ය
එම්. ඩී. ඩී. අයි. ද සිල්වා මෙනවියසහකාර අධ්‍යාපනඥ

විපුල ලියනගේ මයා

කළමණාකරණ සහකාර- II 
පී. එම්. එන්. ප්‍රනාන්දු මියකළමණාකරණ සහකාර- III
එන්. පී. එන්. ජයරාණි මියකාර්යාල කාරය සහයක III

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka