ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අධ්‍යාපන පරිපාලන හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

නමඩී. එච්. පළිහක්කාර මයා.
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-011-7435435
ෆැක්ස් අංකය+94-011-7435438
විද්‍යුත් තැපෑලfeldm.duminda@gmail.com

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ඩී. ඩී. ලෙල්ලුපිටිය ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යfeldm.dumina@gmail.com
බී. එස්. පෙරේරා මයා කථිකාචාර්යfeldm.saminda@gmail.com

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka