ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

වෘත්තීය සංවර්ධන සහ අධ්‍යාපන කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

නම
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-117435435
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් ලිපිනය

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් ලිපිනය
එෆ්. ටී. ඇල්ෆඩ් මයා.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka