ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

මාර්ගෝපදේශන හා උපදේශන ඒකකය

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
කේ. ඒ. එල් ගීතානිකථිකාචාර්ය
ඩබිලිව්. එම්. එන්. වන්නිනායක මයාසහාකාර කථිකාචාර්ය

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka