ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අන්තර්කරණ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

නම
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-117601660
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල

Staff of the Department

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ජේ.එම්.හේවගේ මියකථිකාචාර්ය
ජී.එස්.මල්ලිකා මියකථිකාචාර්යmallikanie@gmail.com
පී.විනිතජිනි මෙනවියකථිකාචාර්යp_vinith@yahoo.com
පී.එච්.එස්.පී.ඩයස් මයාකථිකාචාර්යsamantha@nie.lk
ටී. එස් රුහුණුආරච්චි මියකළමණාකාර සහකාර - I
ඒ. ඒ. පී. පී. අමරසිංහ මෙනවියකාර්යාල කාර්ය සහයක II

වර්තමාන කාර්යයන්

දෘශ්‍යාබාධිත ශිෂ්‍යයන්සඳහා ගණිතය විෂය මාලාව හා අදාළ ඉගෙනුම් උපකරණ සැකසීම.

ශ්‍රව්‍යාබාධිත ශිෂ්‍යයන් සඳහා ගණිතය විෂය මාලාව හා අදාළ ඉගෙනුම් උපකරණ සැකසීම.

අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය සඳහා සම්ප්‍රජානන වැඩසටහන් සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම.


අපේ වැඩසටහන්

විශේෂ අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව


© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka