ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රචාරණ දෙපාර්තමේන්තුව

නමආර්. එම්. පී. සී. රණසිංහ මයා.
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-011-7435435
ෆැක්ස් අංකය+94-011-7435438
විදයුත් තැපෑල

Staff of the Department

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ඒ. නීලමණි මෙනවියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යpinnamini@gmail.com
පී. ඒ. ආර්. ටී. ගුණවර්ධන මිය.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යruwanigunawardana@yahoo.com
කේ. සී. එල්. ඉද්දමල්ගොඩ මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යkuchaliins@gmail.com
බී. එල්. ඒ.එන්. දමයන්ති මියකථිකාචාර්යnayana_damayanthi@yahoo.com
සී. එන්. එඩ්වඩ් කථිකාචාර්යchamilanedward@yahoo.com
ජී. ඒ. විමලරත්න මියකථිකාචාර්යAchalawimalarathna@gmail.com
ඊ. ඒ. ඩී. ටී. ඒ. එදිරිසිංහ මෙනවියසහකාර අධ්‍යාපනඥ
ජේ. එම්. එම්. එස්.ජයසිංහ මිය.සහකාර ව්‍යාපෘති නිලධාරි
ඩබිලිව්. එම්. එම්. බී. බී. විජේකෝන් මයා.සහකාර කථිකාචාර්යindraguptha@yahoo.com
ආර්. ඒ කුමාරසිරි මයාමාධ්‍ය තාක්ෂණවේදී Ikumarasiri@nie.lk
එස්. අලහාකෝන් මයා.කළමණාකරන සහකාර - III
කේ. ඩබ්ලිව්. පී. පෙරේරා මයා.මාධ්‍ය තාක්ෂණවේදී Ikwpperera@gmail.com
ඒ. පී. එස්. ගුණවර්ධන මයා.මාධ්‍ය තාක්ෂණවේදී Iathulagunawardana@gmail.com
වයි. පී. එස්. ලියනගේ මයා.මාධ්‍ය තාක්ෂණවේදී Iypsaluka@yahoo.com
ඊ. ඒ. ඩී. පී. ඩී. ප්‍රියන්ත මයා.කාර්මික සහකාර IIIpiyarathnamedia@gmail.com
එස්. ඒ. පී. එම්. සමරසිංහ මෙනවියකාර්මික සහකාර III
ජේ. එම්. චතුර මධුසංක මයා.මාධ්‍ය තාක්ෂණවේදී III
ඩී. එස්. එම්. වීරබැද්දානකාර්මික සහකාර III nadees1211@yahoo.com
කේ. එම්. කැලුම් සඳරුවන් මයා.මාධ්‍ය තාක්ෂණවේදී III
පී. ඒ. ලක්මාල්.මයා.කාර්මික සහකාර IIIpal@nie.lk
යූ. ඩී. රුද්‍රිගෝ මයා.මාධ්‍ය තාක්ෂණවේදී III
ටී. ඒ. ප්‍රනාන්දු මයා.කාර්යාල කාර්ය සහයක II

ක්‍රියාකාරකම්

අධ්‍යාපන ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කරයි

ගුරු අධ්‍යාපන වැඩසටහන් සඳහා ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය මෙවලම් සකසයි.

ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මෙවලම් හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය වැඩසටහන් බිහිකරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට දායකත්වයක් ලබා දෙයි

අලෙවි කිරීම සඳහා අධ්‍යාපනික දෘශ්‍ය සංයුක්ත තැටි සහ ඩී. වී. ඩී. නැවත සකසයි.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව හරහා සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පස්වරු 2ට ප්‍රචාරණය කෙරෙන මිනිත්තු 15ක ‘නිපුණ’ අධ්‍යාපන වැඩසටහන දියත් කරයි.

මිළදී ගැනීම සඳහා දෘශ්‍ය සංයුක්ත තැටි හා ඩී. වී. ඩී. තැටි නැවත සකසයි.( අධ්‍යාපනික ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය තැටි එම පාඨමාලාවලට අනුකූල ව සැකසේ.)

විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා පිටපත් රචකයන් ලෙස ගුරුවරුන් පුහුණු කරයි.


© 2020 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka