ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ආයතනික සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

නම
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-117601760
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
කේ. ජී. සී. විරාජිත් මයා.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යkgcvirajith@yahoo.com
යූ. ජී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. ගමගේකථිකාචාර්ය wimalkagm@yahoo.com
එම්. එච්. එෆ්. මහීසා කථිකාචාර්ය fathima_maheeza@yahoo.com
ඒ. එස්. අමරතුංග මයා.සහය කථිකාචාර්යAssumith1@gmail.com
එචි. එස්. නිලන්ති මිය.කළමණාකරන සහකාර - III
යූ. ජී. එච්. එම්. ජයවර්ධන මියකළමණාකරන සහකාර - III
ඩබ්ලිව්. ඒ. එස්. සෙව්වන්දි මිය.කාර්යාල කාර්ය සහයක III

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka