ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ගුරු අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

නම
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94 117601740
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල

කාර්යමණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ඒ. කේ. පනාගොඩජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යkumudup@rocketmail.com
කේ. වී. එස්. හරිස්චන්ද්‍ර මිය.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
එස්. ෂිෆාන් මයා.කථිකාචාර්යshifanlk@yahoo.com
අයි. සෙල්වරාණි මිය.කථිකාචාර්යm.selvaraneee@yahoo.com
පී. එම්. එම්. ඒ. බණ්ඩාර මයා.කථිකාචාර්යmadhawab@gmail.com
ආර්. එන්. පී. රත්නායක මිය.සහකාර කථිකාචාර්ය
බී. ජී. සී. කුමාරි මිය.කළමනාකරණ සහකාර - I
එස්. සුදර්ශණි මිය.සහකාර කථිකාචාර්ය
එම්. ජී. එම්. හිරන්ති මිය.කළමනාකරණ සහකාර - II
ඩබ්ලිව්. සූරියකුමාර් මයා.කළමනාකරණ සහකාර - II
එච්. එන්. එන්. පී. ගුණතිලක මෙනවිය.කළමනාකරණ සහකාර - II
සී. කේ. අලහාකොන් මිය.කළමනාකරණ සහකාර - II
එම්. එම්. එෆ්. නාදියාකාර්මික සහකාර II
ඩී. එම්. මුදියන්සේ මයා.කාර්යාල කාර්ය සහයක III
සී. කේ. රණසිංහ මයා.කාර්යාල කාර්ය සහයක III

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka