ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

නමඩබ්. එම්. යු. විජේසූරිය මයා
තනතුරසහකාර අධ්‍යක්ෂ
කාර්යාල දුරකථන අංකය.+94-117601648
ෆැක්ස් අංකය.
විද්‍යුත් තැපෑල

කාර්යමණ්ඩලය

නමතනතුර
කේ.කන්දයියා මියකළමනාකරණ සහකාර I
ආර්. ඒ. කේ. ඩී. පත්මසිරි මයාසහකාර අධ්‍යාපනඥ
එස්.විජයන්ත රස්ටන් මයා තාක්ෂණික සහකාර I
ජි. වී. මාලනී කළමනාකරණ සහකාර II
සී.බී.ඒ.වීරකෝන් මයාතාක්ෂණික සහකාර I
ඊ.ඒ.එල්.කේ.ලියනගේ මයාතාක්ෂණික සහකාර I
ඩබ්ලිව්.එම්.ධම්මිකා මියතාක්ෂණික සහකාර I
එම්.පී.ජයසිංහ මයාතාක්ෂණික සහකාර I
කේ.ඩබ්ලිව්.සරත්චන්ද්‍ර මයාතාක්ෂණික සහකාර I
කේ.එස්.එස්.ගුණවර්ධන මයාතාක්ෂණික සහකාර I
ආර්.ඩී.ජනිත් මදුරංගේ මයාමුද්රණණ යන්ත්රා ක්රිමයාකරු I
එච්.එම්.පී.කුමාරකළමනාකරණ සහකාර III
පි.ඩි. ඇතුළත්මුදලි මයාපොත් බඳින්නා II
ඩබ්. පී. පී. හේමමාලි මියCutter (Printing Sheets) - II
එච්. එම්. එස්. මැණිකේ මෙනෙවියතාක්ෂණික සහකාර II
ආර්. එම්. කේ. රත්නායක මෙනෙවියපොත් බඳින්නා II
සී. එස්. හඳපහන්දුන්න මෙනෙවියපොත් බඳින්නා II
එම්. ඊ. සවර්ණකාන්ති මෙනෙවියතාක්ෂණික සහකාර II
ඒ. ඩි. ඒ. තරංගනී මියCom. Graphic Designer - III
ටී. ඒ. ඩි. අයි. කේ. ජයතිලක මියතාක්ෂණික සහකාර III
සී. ඩී. සූරියආරච්චි මියතාක්ෂණික සහකාර III
ඩබ්. ජී. ජයවීර මයාතාක්ෂණික සහකාර III
ජි. ඒ. ආනන්ද මයාකාර්යාල සහයක I
ඩබ්. ඒ. ඩි. සී. වීරතුංග මියතාක්ෂණික සහකාර III
ඩබ්. කේ. ගමගේ මියතාක්ෂණික සහකාර III
සුගුණවෙල මුතුකුමාරස්වාමි මයාකම්කරු - I
ඕ.ශිරෝමිකා ප්රිායදර්ශනි පෙරේරා මෙනවියකම්කරු - I
ඩබ්ලිව්.එම්.අරුණ සමන් වන්නිනායක මයාකාර්යාල සහයක III
ඩබ්ලිව්.පී.පී.වීරවර්ධන මයාකාර්යාල සහයක III
කේ.එස්. ප්‍රේමදාස මයාකාර්යාල සහයක - I

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka