ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

නමඩී.අනුර ජයලාල්
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
කාර්යාල දුරකථන අංකය+94-011-7601690
කාර්යාල ෆැක්ස් අංකය+94-011-7601800
ඊමේල් ලිපිනය dajayalal@nie.lk , dajayalal@yahoo.com, dajayalal@gmail.com

කාර්යමණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එස්.ෂන්මුගලිංගම් මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යshanmugalingam5@gmail.com
එම්.එන්.පී.මද්දුමගේ මියකථිකාචාර්යnuradhanie@yahoo.com
එල්. ඩබ්ලිව්. ඩී. සිල්වා මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - II
ටී. බී. රත්නායක මයා.කාර්මික සහකාර II
එස්. ඒ. ඩී. ඒ. කුමාර මයා.කාර්මික සහකාර III
කේ. ඩබ්ලිව්. ඒ. පී. කේ. කුලරත්න මයා.කාර්යාල කාර්ය සහයක II

ක්‍රියාත්මක කර ඇති ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතිය ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ
ISAA-ICT 10-11ශ්‍රේණි ධාරිතා සංවර්ධනය 10-11 ශ්‍රේණි සඳහා අධ්‍යාපනයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යෙදවීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම
12-13 ශ්‍රේණි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ විෂය නිර්දේශ යථාර්ථකරණය කිරීම ඉගෙනුම් සම්පත් මඟින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ඉගැන්වීමේ හා ඉගෙන ගැනිමේ ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරිම හා යාවත්කාලීන කිරීම
12 ශ්‍රේණි සඳහා සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ නිර්මාණය හා සංවර්ධනය සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා ඇති තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka