ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ව්‍යාපාර අධ්‍යන දෙපාර්තමේන්තුව

නමපී. එච්. කුසුමාවතී මිය
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ (වැ. බ.)
කාර්යාල දුරකථන අංකය.+94-117601710
ෆැක්ස් අංකය.
විද්‍යුත් තැපෑලphkusum@yahoo.com

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එම්. ඒ. අයි. පී. පෙරේරා මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යindra_pathmini@yahoo.com
   
කේ. ප්‍රභාහරන් මයාකථිකාචාර්යkpraba_nie@yahoo.com
ඩි. එල්. සී. ආර්. ඒ. කුමාරකථිකාචාර්යajith_ruwan@yahoo.com
එම්. ආනන්ද මයාකථිකාචාර්ය
එස්. ආර්. රත්නජීව මයාසහකාර කථිකාචාර්යratnajeewa_nie@yahoo.com
ඒ. ටී. එස්. මැණිකේ මියකළමණාකරන සහකාර - I
වයි. සී. හේවාවිතාරණ මියකළමණාකරන සහකාර - III
ඩබ්. ඒ. ආර්. වික්‍රමආරච්චි මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක I

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka