ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

නමඒ. ඩි. ඒ. ද සිල්වා මයා
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ (වැ. බ.)
කාර්යාල දුරකථන අංකය. +94-117601720
ෆැක්ස් අංකය.
විද්‍යුත් තපෑල

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එල්. කේ. වඩුගේ මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යwaduge7@gmail.com
ඩි. එන්. කොඩිතුවක්කු මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යkodithuwakkudammika@yahoo.com
පී. මලවිපතිරණ මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
  
එච්. එම්. මපාගුණවර්ධන මියකථිකාචාර්ය harini_mapa@yahoo.com
එම්. එල්. එස්. පියතිස්ස මයාසහකාර කථිකාචාර්ය shanakapiyatissa77@gmail.com
එම්. ආර්. පී. අයි. ජේ. හේරත් මියසහකාර කථිකාචාර්ය
එම්. එස්. වික්‍රමසිංහ මියසහකාර කථිකාචාර්ය
පී. අච්චුදන් මයාසහකාර කථිකාචාර්ය atchu85@yahoo.com
ඩි. ඒ. එච්. යු. එස් . වරුෂාහෙන්නඩිගේ මියසහකාර කථිකාචාර්යhariniw85@gmail.com
ඩබ්. එච්. එස්. පී. සොයිසා මෙනෙවියසහකාර කථිකාචාර්ය
ආර්. ඒ. අමරසිංහ මියසහකාර කථිකාචාර්ය
ජී. ජී. පී. එස්. පෙරේරා මිය සහකාර කථිකාචාර්ය
ඩබ්. ඩී. අයි. උපමාල් මයාසහකාර කථිකාචාර්ය
වී. රාජුදේවන් මයා සහකාර කථිකාචාර්ය
ඩබ්. පී. පී. වීරවර්ධන මියකළමණාකරන සහකාර II
ආර්. ආර්.කේ. පතිරණ මියකාර්මික සහකාර I
එම්. වැලිපිටිය මයා විද්‍යාගාර සහායක - I
කේ. ඩබ්. ජී. කේ. ආර්. දයාවංශ මයාකාර්යාල කාර්ය සහයක I

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka