ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

සමාජ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

නමඑම්. පී. ආර්. ධනවර්ධන මිය
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය. +94-11-7601830
ෆැක්ස් අංකය.
විද්‍යුත් තැපෑලnieranjanee@gmail.com

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරEmail Address
ඩී.එච්. සී එන්. ධර්මපාල මිය.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යchandimadharmapala@yahoo.com
ඒ. එල් එස්. අබේවික්‍රම මයා.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
එස්. කරැකාකරන් මයා.කථිකාචාර්ය skarunaharan@yahoo.com
ඩබිලිව්. එස්. එස් ගුණවර්ධන මිය.කථිකාචාර්ය
එස්. යූ. අයි. කේ. ද සිල්වා මිය.කථිකාචාර්යrumani@helabasa.com
සී. ලියනගේ මිය.කළමණාකරන සහකාර - I
ඒ. එල්. එස් පී. අතපත්තු මෙනවියකළමණාකරන සහකාර - II
ජී. එස්. ඩී. ප්‍රනාන්දු මිය.කාර්යාල කාර්ය සහයක III

Our Projects

Geography Curriculum : Grade 6-11

Geography Curriculum : Grade 12-13

History Curriculum : Grade 6-11

History Curriculum : Grade 12-13

Civic Education : Grade 6-11

Political science: Grade 12-13

Logic & Scientific Method Curriculum : Grade 12-13


© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka