ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

සෞන්දර්ය දෙපාර්තමේන්තුව

නමඑස්. වර්ණසිංහ මයා.
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-11-7601870
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑලwarnasuda@gmail.com

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
වයි. පී. ඩී. ජානකි මිය.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යpathiranagedjy@hotmail.com
කේ. ජී. ඒ. රූපසේන මයා.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යajithru@yahoo.com
එච්. එම්. බී. කල්පණි මිය.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යbuddhimathik@yahoo.com
බී. ජී. ඥානසිරි මයා.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
එම්. ජී. ඒ. කේ. යූ. බණ්ඩාරජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යnieupatissa@gmail.com
ටී. ඒ. ආර්. ජයසේන මයා.කථිකාචාර්යranga.thenu@yahoo.com
බී. එම්. එස්. සොයිසා මයා.කථිකාචාර්යMareena@gmail.com
ජේ. සී. තපස්වරගේ මිය.සහකාර t කථිකාචාර්යthapaswaragec@gmail.com
සී. එම්. එම්. පී. ප්‍රේමතිලකසහකාර කථිකාචාර්යmanoraprabhathi@gmail.com
එන්. තිරුකුමාරන්සහකාර කථිකාචාර්යrahini81@gmail.com
එන්. ඩී. ශිරෝමනි මෙනවිය.කළමණාකරන සහකාර - II
ඊ. එල් . පෙරේරා මිය.කළමණාකරන සහකාර - II
කේ. පී. පෙරේරාකාර්යාල කාර්ය සහයක III

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka