ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

දෙමල දෙපාර්තමේන්තුව.

 
නම 
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය.+94-11-7601750
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල 

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එන්. සීදරන් මිය.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යranisee@yahoo.com
එම්. දයානිධි මයා.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යmuruguthayanithy@gmail.com
එන්. එන්. ටී. ලියනගේ මෙනවියකළමණාකරන සහකාර - II
අයි.පී. නවරත්න මයා.කාර්යාල කාර්ය සහයක I

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka