ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

සිංහල දෙපාර්තමේන්තුව

නමඑම්. ආර්. ඩබ්ලිව්. මද්දුම මයා.
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-11-7601810
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑලmrwmadduma@yahoo.com

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
පූජ්‍ය. කේ. ඥානවිමල හිමි.කථිකාචාර්ය kgnanawimala@yahoo.com
ඊ. ආර්. නිමල් ප්‍රේමකුමාර මිය.කථිකාචාර්යrpremakumara@gmail.com
එම්. ජී. මුණසිංහ මයා.කථිකාචාර්යMunasinghe gamage@gmail.com
ඩබ්ලිව්. පී. මංගල ගුණරත්න මයා.සහකාර කථිකාචාර්යmangala.gunarathna@yahoo.com
පී. ඒ. ඩී. ආර්. සිසිජා මියා.සහකාර කථිකාචාර්යruwani.sisija@gmail.com

අපගේ ව්‍යාපෘති

පළමු භාෂාව :සිංහල : 6-11ශ්‍රේණිය

දෙවන භාෂාව : සිංහල : 6-11ශ්‍රේණිය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය : 12-13 ශ්‍රේණිය


© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka