ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන සහ පූර්ව ළමා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

නමආර්. එම්. කේ. සිල්වා මිය
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ (වැ.බ)
දුරකථන අංකය+94-117601730
ෆැක්ස් අංකය.
විද්‍යුත් තැපෑලrmkumudu@yahoo.com

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
  
එස්. උදයසන්දිරන් මයා.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යunsudayan@yahoo.com
ඩබ්ලිව්. ජී. එස්. කුමාර මයා.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යwgshanthakumara@gmail.com
එස්. එම්. එස්. දේශප්‍රිය මයා.කථිකාචාර්යsmsnie@gmail.com
එච්. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. එම්. එස්.ආර්. රඹුක්වැල්ල මිය.කථිකාචාර්යsajeewalk@yahoo.com
ජේ. ඒ. ඩී. එන්. ජයසිංහ මිය.සහකාර කථිකාචාර්යnirj@yahoo.com
කේ. ආර්. එම්. එස්. රණසිංහ මිය.සහකාර කථිකාචාර්යsakunthalaperera@gmail.com
එච්. ජී. වනිගසේකර මිය.සහකාර කථිකාචාර්යharinigw@gmail.com

ක්‍රියාකාරකම්


© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka