ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

නමඒ. ඩී. එම්. ඩී. බණ්ඩාර
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-117601770,071- 8387219
ෆැක්ස් අංකය.0117601774
විද්‍යුත් තාපෑල

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
පී. ඒ. හේරත් මිය.ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යpriyakehan@yahoo.com
අයි. ජී. එස් ප්‍රේමතිලක මයා.කථිකාචාර්ය
ඩී. ආර්. එස්. ප්‍රියන්ත මයා.සහකාර කථිකාචාර්යsaman_p53@yahoo.com
බී. ඩී. ආනන්ද ඉන්ද්‍රනිමල මයා.සහකාර කථිකාචාර්ය
ඒ. එන්. ගමගේ මිය.විභාග නිලධාරි
ජී. ඒ. නන්දනි මිය. විභාග නිලධාරි
ඒ. ඒ. සී. ආර්. ගුණවර්ධන මෙනවියකළමණාකරන සහකාර -1
ඉන්ද්‍රා කණ්ඩම්බි මිය.කළමණාකරන සහකාර -11
එස්. ඩබ්ලිව්. වී. ගංගානි. කළමණාකරන සහකාර - I
සී. ඩී. බමුණුසිංහ මෙනවියකළමණාකරන සහකාර - II
කේ. ටී. නන්දනි මිය.කළමණාකරන සහකාර - II
ඩී. ජී. ඉද්දමල්ගොඩ මිය. කළමණාකරන සහකාර - III
ආර්. ඩී. එස්. මුණසිංහ මිය. කළමණාකරන සහකාර - III
එම්. වී. දයාවංශ කළමණාකරන සහකාර - III
එස්. ඒ. මුදිතා මනෝරි මෙනවිය කළමණාකරන සහකාර - III
සී. ජේ. හේවාවිතාරණ මිය කළමණාකරන සහකාර - III
වී. ජේ. ලියනගේ මයා. කළමණාකරන සහකාර - III
වි. අයන්තිකා මෙනවිය. කළමණාකරන සහකාර - III
ඩබිලිව්. ඩබ්ලිව්. ඒ. ඩී. මනෝරිකා මිය. කළමණාකරන සහකාර - III
ඩී. එම්. ටී. ආර්. ගුණතිලක මෙනවිය. කළමණාකරන සහකාර - III
ආර්. එම්. ඩී. එල්. ද සිල්වා මෙනවිය. කළමණාකරන සහකාර - III
එස්. එම්. තෙන්නකෝන් මිය. කාර්මික සහකාර I
එෆ්. ඒ. එෆ්. නිස්මිවා මිය. කාර්මික සහකාර II
බී. ඩී. රාජපක්ෂ මයා. කාර්යාල කාර්ය සහයක-1
එස්. ඒ. මංගල ජයනාත් මයා.කාර්යාල කාර්ය සහයක-11
පී. එච්. ටී. ඩී. පෙරේරාමිය. කාර්යාල කාර්ය සහයක-11
එස්. එම්. එල්. කේ. සමරකෝන් මිය. කාර්යාල කාර්ය සහයක-111
බී. ඒ. කපිලවංශ මයා. කාර්යාල කාර්ය සහයක-111

අරමුණු

ජාතික අධ්‍යාපන ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව උපාධි, ඩිප්ලෝමා, පශ්චාත් උපාධි හා වෙනත් ශාස්ත්‍රීය පාඨමාලා සඳහා සහතික පිරිනැමීමට විභාග පැවැත්වීම.

නිපුණතා මට්ටම් ඇගයීම්, භාෂා කුසලතා සඳහා බුද්ධි පරිපථය මැන බැලීම හා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා විසින් පවරනු ලබන ඒනෑම විභාගයක්, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව පැවැත්වීම

වෙනත් ආයතනයට හෝ දෙපාර්තමේන්තුවක ඉල්ලීම මත සුදුස්සන් තෝරා ගැනීමේ තරඟ විභාග පැවැත්වීම

විභාග සංවිධාන අංශය

කාර්යය

වාර්ෂික විභාග ලිත පැවැත්වීම.

විභාග කාළ සටහන් සකස් කිරීම

ඉල්ලුම්පත්‍ර කැඳවීම හා දත්ත ගොනු කිරීම.

අයදුම්පත්‍ර නිකුත් කිරීම.

විභාග කාර්ය මණ්ඩල පත් කිරීම හා විභාග මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපනය කිරීම

විභාග කාර්ය මණ්ඩල සඳහා රැස්වීම් පැවැත්වීම.

විභාග නිතී රීති උල්ලංඝනය කල විට ඒවාට සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.

ඇගයීම් අංශය

කාර්යය

උත්තර පත්‍ර නිරීක්ෂකවරුන්ගේ නාම ලේඛණ සකස් කිරීම .

උත්තර පත්‍ර නිරීක්ෂකවරුන් තෝරා ගැනීම හා පත් කිරීම.

උත්තර පත්‍ර නිරීක්ෂකවරුන් සඳහා රැස්වීම් පැවැත්වීම.

උත්තර පත්‍ර මණ්ඩලය තුළ ඇගයීමට භාජනය කිරීම.

පාලක ඇගයීමෙන් අනතුරුව ලකුණු පටිපාටිය සැකසීම.

උපදෙස් පිළියෙල කිරීම හා අවශ්‍ය ලිපි ද්‍රව්‍ය සැකසීම.

සහතික අංශය

කාර්යය

සවිස්තර විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛණ හා විභාග සහතික නිකුත් කිරීම.

සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම.

ප්‍රතිඵල සනාථකරන ලිපි නිකුත් කිරීම.

විදේශීය ආයතන සඳහා ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම.

විභාග ප්‍රතිඵල පිළිබඳ වාර්තා නඩත්තු කිරීම.

පරිගණක අංශය

කාර්යය

අයදුම්කරුවන් සම්බන්ධ දත්ත පරිඝනක ගත කිරීම, පැමිණිමේ ලේඛණ සකස් කිරීම හා ඇතුලත් වීමේ පත්‍රිකා සකස් කිරීම.

ප්‍රශ්න පත්‍ර පැකැට්ටු පිලියෙළ කිරීම සඳහා දත්ත භාවිතා කිරීම .

ඇගයීම් සඳහා දත්ත භාවිතා කිරීම.

ලකුණු සහ ලකුණු මායිම් පරිඝනක ගත කිරීම.

ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සඳහා දායක වීම.

විවිධ සංඛ්‍යාන වාර්තා සකස් කිරීම .

සියළුම අංශ සඳහා පරිගණක සේවය ලබා දීම .

ප්‍රතිඵල අංශය

කාර්යය


© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka