ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

බාහිර සම්පත් කළමණාකරන ඒකකය

නමවී. ඩී. සී. පෙරේරා මිය.
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-117601805
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑලvdcpperera@gmail.com

දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
පී. චන්දන නිශාන්ත මයා.කළමණාකාර සහාකාරIII
කේ. එස්. එම්. කුලරත්න මිය කාර්යාල කාර්ය සහයක II

.


© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka