ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලය

නමආචාර්ය ටී. ඒ. ආර්. ජේ. ගුණසේකර
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
දුරකථන අංකය.+94-11-7601620
ෆැක්ස් අංකය+94-11-7601800
විද්‍යුත් තැපෑලdg@nie.lk

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එච්. කේ. ඒ. එල්. වයලට් මියශාස්ත්‍රීය කටයුතු නිලධාරි
පී. ඒ. ජී. පද්මිණි මියකළමණානාකාර සහකාර - I
ඩබ්ල්ව්. එල්. එන්. රංගජීව මයාකළමණානාකාර සහකාර - III
අයි. ජී. බෝජිත මයා කාර්යාල කාර්ය සහයක - II
යූ. එස්. වෙත්තසිංහ මයා. කාර්යාල කාර්ය සහයකIII

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරය

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය ප්‍රධාන විධායක, මූල්‍ය හා තාක්ෂණික කටයුතු පිළිබද නිලධාරියා වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම.

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය පාලක මණ්ඩලයට වගකිව යුතු වීම.


© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka