ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අයදුම්පත්

පුරප්පාඩු පිරවීම

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පහත සදහන් තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

සේවා ගණය :- ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ (HM 1-1)
01. අධ්‍යක්ෂ (ගුරු අධ්‍යාපන)
02. අධ්‍යක්ෂ (ආයතනික සංවර්ධන)
03. අධ්‍යක්ෂ (වෘත්තීය සංවර්ධන හා අධ්‍යාපන කළමනාකරණ)
04. අධ්‍යක්ෂ (දෙමළ භාෂා)

සේවා ගණය :- ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ උපදේශන සේවාවන්
01. භාෂා පරිවර්තක (MA 4)


වැඩි විස්තර
වැඩි විස්තර (ඉංග්‍රීසි)
අයදුම්පත


© 2018 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka