ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අයදුම්පත්

පුරප්පාඩු පිරවීම

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පුරප්පාඩු සඳහා සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

දැන්වීම


© 2018 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka