ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

Advertisement

Vacancies

National Institute of Education

Higher Diploma in Educational Assessment & Evaluation - 2018/2019

Applicattion for Higher Diploma in Educational Assessment & Evaluation - 2018/2019

අධ්‍යාපන පර්යේෂණ තේමා පාඨමාලාව

මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

අතිරේක භාෂා සංවර්ධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

අතිරේක භාෂා සංවර්ධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව- අයදුම්පත


© 2018 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka