ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

Advertisement

Vacancies

National Institute of Education

බ්‍රේල් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව 2018

පුස්ථකාල හා විඥාපන විද්‍යාව පිළිබඳ පාඨමාලාව 2018

විශේෂ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පාඨමාලා 2018

සංඥා භාෂාව පිළිබඳ පාඨමාලාව 2018


© 2018 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka